kácení stromů, rady a tipy

Kácení stromů na zahradě. Jen do konce března.

kdy mohu pokácet strom na zahradě

Máte na zahradě u domu či u chaty větší strom, který potřebujete pokácet? Neotálejte s tím. Nejčastěji se jedná o jehličnany, jako je smrk, borovice, jedle a jiné. Zde je zapotřebí povolení k pokácení od obecního úřadu (viz info níže) (Platí i pro všechny strom mimo ovocných). To se dle běžných pravidel uděluje převážně do konce března. Poté je nutno počkat na vegetativné období, které úřady začína 1. října. 

Neváhejte a neodkládejte pokácení poškozených dřevin (uschlý strom, kůrovcový smrk) na jaro. 

Potřebuji pokácet strom

Informace ke kácení dřevin mimo les:

Povolení KÁCENÍ DŘEVIN s obvodem kmene nad 80 cm a zapojených porostů nad plochu 40 m2 (tedy kromě ovocných stromů na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň), opět podléhá povolení orgánu ochrany přírody podle § 8 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. a vlastníci pozemků o povolení takového kácení žádat musí.

Nově tedy:

– Podle § 3 povolení ke kácení dřevinza předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadíse podle § 8 odst. 3/ zákona č. 114/1992 sb. nevyžaduje:

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru

nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha

se způsobem využití pozemku zeleň.

 

I nadále zůstává v platnosti:

– Podle § 3 povolení ke kácení dřevinza předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku nebo stromořadíse podle § 8 odst. 3/ zákona č. 114/1992 sb. nevyžaduje

a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin.

Vymezení pojmů (§ 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb.)

a) zapojeným porostem dřevin je soubor dřevin, v němž se nadzemní části dřevin jednoho patra vzájemně dotýkají, prorůstají nebo překrývají, s výjimkou dřevin tvořících stromořadí, pokud obvod kmene jednotlivých dřevin měřený ve výšce 130 cm nad zemí nepřesahuje 80 cm; jestliže některá z dřevin souboru přesahuje uvedené rozměry, posuzuje se vždy jako jednotlivá dřevina,

b) společenskými funkcemi dřeviny je soubor funkcí dřeviny ovlivňujících životní prostředí člověka, jako snižování prašnosti, tlumení hluku či zlepšování mikroklimatu; mezi společenské funkce patří také funkce estetická, včetně působení dřevin na krajinný ráz a ráz urbanizovaného prostředí,

c) stromořadím se rozumí souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les ve smyslu §4 vyhlášky č. 189/2013 Sb. musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:

a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění

dřevin a situační nákres,

b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku,

c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin, a

d) zdůvodnění žádosti.

Formulář žádosti o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1/ zákona č. 114/1992 Sb. je možné stáhnout z webových stránek Městského úřadu Turnov – odbor životního prostředí, případně získat v „papírové formě“ na odboru životního prostředí.

Nově je také ve vyhlášce č. 189/2013 Sb. v § 4 vložen odstavec 3/, který zní:

„(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.“